Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

I. Ogólne zasady udostępniania zbiorów

§1

 1. W Uczelni działa jednolity system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka Uczelniana, w skład której wchodzą Biblioteka Główna i Biblioteki Instytutowe.
 2. Biblioteki wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego udostępniają swoje zbiory na zasadach określonych w Regulaminie.

§2

 1. Biblioteka Główna udostępnia zbiory:
  1. na miejscu – w Czytelni,
  2. poza Bibliotekę – przez wypożyczenia indywidualne,
  3. przez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 2. Biblioteki Instytutowe udostępniają swoje zbiory jedynie w Czytelni.

§3

 1. Do korzystania z Biblioteki Uczelnianej, zwanej dalej „Biblioteką” uprawnieni są:
  1. nauczyciele akademiccy PWSZ w Chełmie (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych),
  2. pracownicy PWSZ w Chełmie niebędący nauczycielami akademickimi,
  3. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Chełmie,
  4. słuchacze studiów podyplomowych PWSZ w Chełmie,
  5. inne osoby niewymienione w pkt 1-4.
 2. Osoby niebędące studentami, słuchaczami studiów podyplomowych lub pracownikami Uczelni mają prawo korzystać z systemu biblioteczno-informacyjnego w Czytelni, po zarejestrowaniu się w księdze odwiedzin.
 3. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą korzystać z wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej, jedynie po wniesieniu kaucji za wypożyczone dzieło.
 4. Wysokość kaucji, o której mowa w ust. 3 jest ustalana w zależności od wartości wypożyczanego dzieła. Minimalna wysokość kaucji wynosi 50 zł.
 5. Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie dzieła.

§4

 1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki uprawnia elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna.
 2. Studenci PWSZ w Chełmie prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywają z chwilą aktywowania konta bibliotecznego – na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej studenta PWSZ w Chełmie oraz po złożeniu karty zapisu czytelnika
  o przestrzeganiu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Osoby wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, 2 i 4 nabywają prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, którą wystawia Wypożyczalnia – na podstawie indeksu studiów podyplomowych, dowodu osobistego/paszportu lub aktualnej legitymacji pracowniczej oraz po złożeniu deklaracji i zobowiązania o przestrzeganiu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 5. Dane osobowe czytelników Biblioteki wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie danych osobowych zawartych w karcie zapisu czytelnika, w zakresie związanym z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania swoich danych, oraz że został poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
 6. Karta biblioteczna jest ważna przez cały okres nauki na studiach podyplomowych lub pracy w PWSZ w Chełmie.
 7. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim pod rygorem utraty prawa do wypożyczania zbiorów.
 8. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje z tytułu obciążenia konta czytelnika przez inną osobę. W przypadku zagubienia karty, wydaje się jej duplikat.

§5

 1. Czytelnik może posiadać jedno konto biblioteczne.
 2. Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych odchodzący z Uczelni, zobowiązani są do uregulowania swoich zaległości wobec Biblioteki.
 3. Z chwilą uregulowania zaległości wobec Biblioteki, potwierdzonego na karcie obiegowej pracownika Uczelni, studenta lub słuchacza studiów podyplomowych, przez pracownika Biblioteki, konto biblioteczne jest likwidowane.

§6

 1. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zauważone uszkodzenia, w chwili wypożyczenia zbiorów lub udostępniania ich w Czytelni, czytelnik winien zgłosić bibliotekarzowi w celu odnotowania zniszczenia. W przeciwnym wypadku użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność.

§7

 1. Biblioteka pobiera opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła, uszkodzenie lub zniszczenie dzieła oraz opłaty za niezwrócenie dzieła.
 2. W razie uszkodzenia (podkreślenia, zaplamienia, braku stron, uszkodzeń mechanicznych), zniszczenia lub niezwrócenia dzieła, czytelnik jest obowiązany:
  1. pokryć koszty oprawy dzieła,
  2. lub odkupić wydanie identyczne,
  3. lub odkupić dzieło wskazane przez Bibliotekę,
  4. lub pokryć koszty zagubionego dzieła.
 3. Decyzję o formie rozliczenia się oraz wysokości opłat, o których mowa w ust. 2 podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Wysokość opłat za przekroczenie terminu zwrotu dzieła oraz zasady ich naliczania określają odrębne przepisy.

 II Wypożyczanie zbiorów poza Bibliotekę

§8

Zamówienie na wypożyczanie zbiorów składa się na czytelnie wypełnionych rewersach.

§9

 1. Zbiory wypożycza się po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zbiory można wypożyczyć po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji pracowniczej.

§10

 1. Liczba dzieł wypożyczonych na konto jednego czytelnika wynosi
  w przypadku:

  1. nauczycieli akademickich – nie więcej niż 10 pozycji,
  2. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – nie więcej niż 8 pozycji,
  3. studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych – nie więcej niż 8 pozycji.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zezwolić na wypożyczenie większej liczby dzieł.

§11

 1. Maksymalny okres wypożyczenia zbiorów dla poszczególnych grup czytelników wynosi:
 2. dla nauczycieli akademickich – 180 dni,
 3. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 60 dni,
 4. dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych – 60 dni,
 5. dla innych osób niewymienionych w pkt 1-3 – termin określa bibliotekarz.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zezwolić na wydłużenie terminu wypożyczenia.

§12

 1. Czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu zbiorów.
 2. Termin zwrotu może być prolongowany, pod warunkiem, że na zbiory nie ma zamówienia. Prolongaty dokonuje się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie, przed upływem terminu zwrotu.
 3. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 4. Jeżeli wypożyczający przekroczy termin zwrotu dzieła, Biblioteka może pobierać  opłatę, naliczaną za każdy dzień zwłoki za każdy egzemplarz wypożyczonego dzieła.

III. Udostępnianie zbiorów w Czytelni

 §13

Udostępnianie zbiorów w Czytelni odbywa się za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej, elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej bądź dowodu osobistego/paszportu.

 §14

 1. Czytelnicy korzystający z Czytelni mają wolny dostęp do półek.
 2. Osoby wskazane w ust. 1 mogą korzystać w szczególności z:
  1. księgozbioru podręcznego,
  2. czasopism,
  3. książek i czasopism z magazynu,
  4. zbiorów specjalnych,
  5. źródeł na nośnikach elektronicznych dostępnych w czytelni lub w trybie on-line,
  6. komputerów dostępnych lokalnie,
  7. komputerów osobistych.

§15

Zamówienie na zbiory składa się na czytelnie wypełnionych rewersach.

§16

 1. Materiałów bibliotecznych udostępnionych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
 2. Dopuszcza się możliwość udostępnienia zbiorów poza Czytelnię (np. na zajęcia)
  po uzyskaniu zgody bibliotekarza, pozostawieniu elektronicznej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub legitymacji pracowniczej, bądź dowodu osobistego/paszportu i wpisaniu się do rejestru wypożyczeń.
 3. O możliwości wykonania kopii materiałów bibliotecznych decyduje bibliotekarz, biorąc za postawę obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i stan zbiorów.

§17

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

 1. pozostawienia wierzchnich okryć, parasoli, toreb w szatni,
 2. zgłoszenia i okazania wnoszonych własnych materiałów,
 3. zwrotu zbiorów w stanie niepogorszonym,
 4. przestrzegania zakazu palenia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych,
 5. zachowania ciszy.

 

IV Wypożyczanie międzybiblioteczne

§18

 1. Z bibliotek krajowych sprowadza się materiały, których brak w zbiorach Biblioteki Uczelnianej oraz w zbiorach bibliotek znajdujących się na terenie miasta Chełma.
 2. Z bibliotek zagranicznych sprowadza się materiały, których nie ma w bibliotekach krajowych.

§19

 1. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne.
 2. Zamówienia studentów wysyłane za granicę wymagają potwierdzenia przez Dyrektora Instytutu.

§20

 1. Koszty wysyłki zamówień i zwrotu materiałów ponosi PWSZ w Chełmie w miarę posiadanych środków.
 2. Dyrektor Biblioteki może zażądać pokrycia części lub całości tych wydatków przez osoby zamawiające.

§21

Z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w Czytelni, w terminie określonym przez bibliotekarza.

§22

Biblioteka wypożycza własne zbiory innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

§23

Szczegółowe zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa odrębny regulamin, wydawany przez Dyrektora Biblioteki.

 

V. Korzystanie z sieci Internet

 §24

 1. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie sieć Internet.
 2. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin, wydawany przez Dyrektora Biblioteki.

 

VI. Postanowienia końcowe

§25

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.

§26

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez osobę korzystającą ze zbiorów Biblioteki, Dyrektor Biblioteki może ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a nawet tego prawa pozbawić.

 §27

Czas otwarcia Biblioteki podawany jest do wiadomości czytelników. Zmiana godzin pracy lub okresowe zawieszenie działalności Biblioteki, uprzedzane jest stosownymi komunikatami.

§28

W sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów Biblioteki, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§29

Od decyzji Dyrektora Biblioteki przysługuje odwołanie do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Skip to content